Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND về phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP