Báo cáo số 699/BC-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; Nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh (Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI ngày 10 - 12 tháng 12 năm 2015)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP