Báo cáo số 681/BC-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh về Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016 (Báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI ngày 10-12/12/2015)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP