Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (Báo cáo UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa XVII)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP