Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (Báo cáo của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP