Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 (Báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII ngày 27-28/6/2016)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP