Kế hoạch : 34/KH-VP
Ngày đăng: 16/12/2015 16:33
Loại văn bản Kế hoạch
Số/ Ký hiệu 34/KH-VP
Trích yếu Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; góp phần thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế Hoạch thực hiện nhiệm cụ công tác năm 2014 như sau:
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP