Lấy Ý kiến góp ý Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Lấy Ý kiến góp ý Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm

Góp ý dự thảo


ĐĂNG NHẬP