Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Bộ Tài chính đang soạn thảo dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến
Đính kèm

Góp ý dự thảo


ĐĂNG NHẬP