Quyết định 2675/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, cải tạo Đường tỉnh ĐT.554 đoạn Km88+100 ÷ Km100+00 (lý trình mới Km91+100 ÷ Km103+00) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP