Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid - 19
2
3 Hội nghị Trực tuyến Về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020; Bổ cứu sản xuất vụ Xuân, triển khai đề án Hè Thu 2020
4
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời số 977-MH-TU ngày 15/4/2020: Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 4 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; nghe và cho ý kiến về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
6 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid - 19
7 Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc
8 Họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.
9 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020"
10 Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
11 Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
12 Hội nghị trực tuyến Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp
13 Hội nghị trực tuyến Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp
14 Dự Hội nghị tổng kết cồng tác thi đua, khen thưởng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
15 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
16 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hương hướng, nhiệm vụ năm 2020
17 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2020
18 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
19 Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
20 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020

ĐĂNG NHẬP