Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
2 Làm việc với Đoàn công tác Viện Phát triển công nghệ và Giáo dục
3 Tham dự Hội nghị "Chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến Biến đổi khi hậu, Quản lý nguồn nước và Phát triển đô thị tại tỉnh Hà Tĩnh"
4 Họp nghe công tác chuẩn bị tổng kết, xây dựng báo cáo về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng và các nội dung về Phát triển quỹ đất
5 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
6 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của ngành Thanh tra
7 Họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
8 Họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi
9 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 2 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017
10 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 2 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 3 năm 2017
11 Tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính
12 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến Luật Đấu giá tài sản
13 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian tới
14 Theo Giấy mời số 09/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017
15 Tài liệu phục vụ cuộc họp kèm theo giấy mời 199/GM-UBND của UBND tỉnh về Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
16 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian tới của BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
17 Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017
18 Họp nghe báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh, tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
19 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
20 Họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, bàn kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng các xã đạt chuẩn từ năm 2013-2015 và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh

ĐĂNG NHẬP