Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; Kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian tới
2 Theo Giấy mời số 09/GM-TCD Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 6/2017
3 Tài liệu phục vụ cuộc họp kèm theo giấy mời 199/GM-UBND của UBND tỉnh về Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
4 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thời gian tới của BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
5 Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017
6 Họp nghe báo cáo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh, tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
7 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
8 Họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, bàn kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng các xã đạt chuẩn từ năm 2013-2015 và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh
9 Họp nghe “Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại”
10 Họp nghe báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kỳ Anh
11 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển dược liệu Việt Nam
12 Hội nghị triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2017
13 Họp Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh
14 Ban chỉ đạo 182 chiều ngày 28/3/2017
15 Họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ thời gian tới
16 Tài liệu họp trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017
17 Dự họp nghe báo cáo Quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
18 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017
19 Họp nghe "Đề án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới"
20 Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

ĐĂNG NHẬP