Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe "Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo hướng bền vững, hiện đại"
2 Hội nghị trực tuyến Chính phủ "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới"
3 Họp nghe báo cáo việc xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
4 Làm việc với Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 Họp nghe công tác chuẩn bị tổng kết, xây dựng báo cáo về công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng
6 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 20125 và những năm tiếp theo
7 Hội nghị trực tuyến chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017
8 Họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và xử lý một số nội dung tồn đọng liên quan lĩnh vực khoáng sản
9 Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
10
11 Họp trực tuyến ứng phó với cơn bão số 10
12 Dự làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
13 Đề án Khai thác tiềm năng lợi thế rừng, đất lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
14 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
15 Dự họp nghe và thảo luận về việc thực hiện quyết định 77/2014/QĐ-UBND và dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16 Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục
17 Họp nghe đề cương chi tiết "Đề án phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế"
18 " Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo theo hướng bền vững, hiện đại"
19 Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Việt - Lào
20 Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP