Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030
2 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
4 Ban Chấp hành Tỉnh ủy
5 Ban Chấp hành Tỉnh uỷ các tài liệu về các Đề án
6 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đánh giá công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ thời gian tới
7 Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và Đề án sản xuât vụ Xuân năm 2018
8 Họp nghe báo cáo Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và xử lý một số nội dungliên quan trong lĩnh vực khoáng sản
9 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 11/2017
10 Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin
11 Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
12 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các Đề án
13 Hội nghị trực tuyến tổng kết 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
14 Họp hội đồng liên ngành thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
15 Họp Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017
16 Hội nghị trực tuyến Chính phủ Sơ kết tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Nông - Lâm nghiệp
17 Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
18 Hội nghị Trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý 3 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2017
19
20 Dự họp nghe báo cáo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo

ĐĂNG NHẬP