Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1
2 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023; triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2023
3 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
4
5 Họp nghe báo cáo giữa kỳ hồ sơ Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Hà Tĩnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm việc với Sở Giao thông vận tải và Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh về các nội dung liên quan
6 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023
7 Tài liệu phục vụ cuộc họp - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số
8 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP
9 Tài liệu phục vụ cuộc họp kèm theo giấy mời số 45/GM-BCĐ - Họp Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh
10 Dự Phiên họp của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ với các địa phương
11 GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Quán triệt NĐ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022; Hướng dẫn sử dụng 07 phương thức khai thác thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
13 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
14
15 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ (Ngày 29 tháng 12 năm 2022)
16 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2023
17
18 Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2023
19 Tài liệu phục vụ cuộc họp - Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (HỎA TỐC)
20 Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP