Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1
2 Tham dự Hội nghị trực tuyến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
3 Dự Phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ
4 Tổng kết công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh
5 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 và triển khai, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024
6 Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
7 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai Kế hoạch năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Tài liệu phục vụ họp trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024
9
10 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 ngành Nội vụ
11
12
13
14
15 Tài liệu phục vụ ôn tập vị trí dự tuyển vào làm việc tại Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh
16 Dự Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ
17 Trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất sáng 30/10/2023
18 Dự Hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng
19 Dự Hội nghị trực tuyến họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh để đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 9 tháng đầu năm, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Quý IV/2023.
20 Tài liệu kèm theo giấy mời số 418/GM-UBND về việc: Tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ. Thực hiện Công điện số 1253/CĐ-CPVP ngày 25/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

ĐĂNG NHẬP