Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Thông báo 08/TB-VPUB V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
309/HD-VPUB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác Thi đua - Khen thưởng
503/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách cuối năm và các nhiệm vụ sau kỳ họp HĐND tỉnh

ĐĂNG NHẬP