Quyết định

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Quyết định 79/2014 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
282/QĐ-VPUB Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
206/QĐ-VPUB Ban hành Quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc (TD-office)

ĐĂNG NHẬP