Lịch công tác

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Lịch trực tết Nguyên Đán 2024 Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Chương trình công tác UBND tỉnh tháng 10 năm 2023
Lịch trực nghĩ Lễ Quốc khánh 2/9 Trung tâm Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 07 năm 2023 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh
Lịch trực tết Âm lịch 2020 Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh
08/LCT-UBND Chương trình công tác tháng 08 năm 2019 của UBND tỉnh
Lịch trực nghĩ Lễ 2/9 Trung tâm Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 08 năm 2018 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 07 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh
Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016
04/UBND-LCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2016

ĐĂNG NHẬP