Giới thiệu

09:44 06/11/2017

Tại trang dhtn.hatinh.gov.vn

09:37 06/11/2017

Mọi thông tin xin gửi về hòm thư ubhatinh.hatinh.gov.vn

09:07 06/11/2017

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

08:56 06/11/2017

ĐĂNG NHẬP