Dự án đầu tư, đấu thầu

10:30 07/11/2017

V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khôi phục, cải tạo Đường tỉnh ĐT.554 đoạn Km88+100 ÷ Km100+00 (lý trình mới Km91+100 ÷ Km103+00) thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

10:29 07/11/2017

V/v phê duyệt đầu tư hợp tác công tư (PPP) tiểu dự án " Đầu tư trang thiết bị mở rộng quy mô liên kết phát triển sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu" cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Cường Đạt xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

ĐĂNG NHẬP