Công văn

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
7151/UBND-TH V/v phục vụ công tác thu, nộp ngân sách
Công văn 68/CV-CNTT V/v thực hiện kết nối, gửi hồ sơ một cửa điện tử lên Văn phòng UBND tỉnh thông qua Webservices
308/VPUB-TC Về việc kê khai phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
57/VP-CNTT Về việc không đăng tải các văn bản có nội dung bí mật nhà nước lên các trang điện tử
30/VP-CNTT Về việc nâng cao hiệu quả Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử và Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

ĐĂNG NHẬP