Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án đầu tư)
Cơ quan thực hiệnNgành Xây dựng
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcXây dựng
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiệBản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất được phê duyệt
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và biết phiếu hẹn cho các tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch của nhà đầu tư theo mẫu.

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng

- Bản vẽ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất đã được Sở Xây dựng ký tên, đóng dấu thẩm định. 

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Sau khi có Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư tiến hành lập quy hoạch dự án theo quy định sau:

Dự án đầu tư nhà ở chung cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô dưới 02 ha và các dự án đầu tư khác có quy mô dưới 05 ha: lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất (theo quy định tại khoản 1, điều 4, Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh).

ĐĂNG NHẬP