Phê duyệt Đồ án quy hoạch
Cơ quan thực hiệnNgành Xây dựng
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcQuy hoạch
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiệQuyết định phê duyệt đồ án quy hoạch
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 về hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 08/5/2012.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và biết phiếu hẹn cho các tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Trường hợp đến nhận thay thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của cơ quan hoặc UBND cấp xã) và giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt đồ án theo mẫu.

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

- Thông báo cuộc họp thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng của Sở Xây dựng (nếu có).

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng.

- Thuyết minh nội dung đồ án (thuyết minh tổng hợp và thuyết minh tóm tắt nội dung đồ án) bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ.

- Các bản vẽ in màu đúng tỉ lệ theo quy định đã được Sở Xây dựng ký tên, đóng dấu thẩm định.

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Đối với các Dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô trên 02 ha và các dự án đầu tư khác có quy mô trên 05ha: Phải lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết 1/500.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị phải theo trình tự sau đây:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch đô thị;

- Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị;

- Lập đồ án quy hoạch đô thị;

- Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị.

ĐĂNG NHẬP