Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp
Cơ quan thực hiệnNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcDi sản văn hóa
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiệGiấy phép
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, số 32/2009-QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

- Quyết định số 5440/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ủy quyền giải quyết công việc cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành về quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khảo cổ khẩn cấp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, Cấp giấy phép khảo cổ khẩn cấp.

Trường hợp từ chối cấp phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự thảo Giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp;

- Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ.

- Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp.

- Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).

- Tờ trình về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

- Trước khi tiến hành khai quật khẩn cấp, tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ phải ghi chép mô tả chi tiết, thu thập tài liệu, lập sơ đồ và chụp ảnh hiện trường. Các bước khai quật tiếp theo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ).

- Các tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ

+ Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước.

+ Trường đại học có bộ môn khảo cổ học.

+ Bảo tàng và Phòng quản lý di sản văn hóa có chức năng nghiên cứu khảo cổ.

+ Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương.

- Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:

+ Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học.

+ Có ít nhất 5 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ.

+ Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức có chức năng nghiên cứu khảo cổ của Việt Nam được hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG NHẬP