Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Cơ quan thực hiệnNgành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcDi sản văn hóa
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kết quả thực hiệGiấy phép
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29/6/2001.

- Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, số 32/2009-QH12 ngày 18/6/2009.

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý  của  Bộ  Văn  hóa, Thể  thao  và  Du lịch.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nộp hồ sơ cấp Giấy phép phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự thảo Giấy phép hoạt động bảo tàng.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng của tổ chức.

- Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP