Cho phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn
Cơ quan thực hiệnNgành Thông tin và Truyền thông
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcBưu chính, viễn thông
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức
Kết quả thực hiệVăn bản chấp thuận
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

 - Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng      Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020;

- Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

- Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh        Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

 - Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh          Hà Tĩnh về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển Bưu chính - Viễn thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Thông tin và Truyền thông nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Thông tin và Truyền thông.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Thông tin và Truyền thông mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cho phép doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Dự thảo văn bản của UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn;

- 01 bộ hồ sơ gốc của doanh nghiệp gửi thẩm định, gồm:

         + Tờ trình đề nghị cho phép doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn;

         + Quyết định thành lập doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;

         + Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

         + Đề án cung cấp dịch vụ;

         + Cam kết thực hiện triển khai đề án xin cấp phép để cung cấp dịch vụ viễn thông lâu dài cho người sử dụng và các quy định quản lý về viễn thông.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP