Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Đề án BVMT chi tiết)
Cơ quan thực hiệnNgành Tài nguyên và Môi trường
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcMôi trường
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnTổ chức
Kết quả thực hiệQuyết định phê duyệt Đề án BVMT chi tiết
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

 - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 - Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối thực hiện, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Tài nguyên và Môi trường mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

01 (một) Tờ trình phê duyệt Đề án BVMT chi tiết của Sở TN và MT (kèm theo Dự thảo Quyết định phê duyệt và Biên bản kiểm tra);

         - 01 (một) Văn bản của Chủ dự án kèm theo giải trình về các nội dung đã bổ sung, chỉnh sửa trong Đề án BVMT chi tiết theo thông báo kết quả thẩm định của Sở TN và MT.

         - 01 (một) bản Đề án BVMT chi tiết hoàn chỉnh của dự án được đóng thành quyển

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP