Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThủy lợi
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Kết quả thực hiệQuyết định, Bằng công nhận
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

- Thông tư số 46/2011/TT-BNN ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề;

- Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống;

- Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu Văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét Quyết định Công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Trường hợp từ chối công nhận, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống của Hội đồng thẩm định xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (dự thảo Quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống);

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP