Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh
Cơ quan thực hiệnNgành Nông nghiệp và PT nông thôn
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThủy lợi
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh
Kết quả thực hiệQuyết định và Xác nhận danh sách trích ngang các hộ gia đình bố trí, ổn định dân cư
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

         - Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên gới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Thông tư số 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do và khu rừng đặc dụng theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nộp hồ sơ Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, làm giấy biên nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nông lâm (UBND tỉnh); Phòng Nông lâm tiến hành xử lý, tham mưu Văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét Quyết định Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh.

Trường hợp từ chối cấp Quyết định, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mang phiếu hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị Bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư ngoại tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo dự thảo Quyết định)

- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư;

- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư;

- Quyết định của UBND cấp tỉnh nơi đi về bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án hoặc đến xã nhận xen ghép (theo mẫu);

- Danh sách các hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đi (theo mẫu số 05 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT), (nếu trong một đợt bố trí, ổn định dân cư có các hộ của nhiều xã thì mỗi xã lập một danh sách);

- Biên bản tiếp nhận, nghiệm thu hộ bố trí, ổn định dân cư (theo mẫu số 06 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT);

- Quyết định của UBND cấp tỉnh nơi đến về việc tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án (theo mẫu số 07 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT);

- Danh sách tiếp nhận hộ bố trí, ổn định dân cư được hưởng chính sách hỗ trợ nơi đến (theo mẫu số 08 của Thông tư 14/2010/TT-BNNPTNT).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP