Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng”
Cơ quan thực hiệnNgành Nội vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThi đua – khen thưởng
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnBan Thi đua – Khen thưởng tỉnh
Kết quả thực hiệQuyết định khen thưởng
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

 - Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013.

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

- Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh). Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ làm giấy biên nhận và trả kết quả cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định. Cán bộ phòng chuyên môn tham mưu Quyết định trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Phiếu trình của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Dự thảo Quyết định.

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị của đơn vị trình khen.

- Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị trình khen.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 bộ kèm theo bản điện tử có chữ ký số gửi qua hộp thư gửi nhận Văn bản UBND tỉnh..
Trình tự thực hiện

Điều 15, Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh: Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” được quy định tại Điều 27 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét tặng hàng năm, cụ thể như sau:

- Danh hiệuTập thể Lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến" được xét tặng hàng năm vào dịp tổng kết năm và đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

+ Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 70% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

+ Phải có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tổ chức Đảng, Đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính; không có cá nhân vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” căn cứ vào thực tiễn quy định và theo nguyên tắc sau:

+ Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã... (trừ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty) và các đơn vị trực thuộc như xí nghiệp, phòng, phân xưởng.

+ Đối với cấp tỉnh gồm: phòng, ban và tương đương thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

+ Đối với cấp huyện gồm: phòng, ban và tương đương; các đơn vị trực thuộc cấp huyện, Đơn vị hành chính cấp xã;

+ Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: trường học, bệnh viện và tương đương; các đơn vị trực thuộc như khoa, phòng.

- Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" không quá 20% trong số đối tượng thuộc Khoản 2 đạt các tiêu chuẩn của Khoản 1 của Điều này.

* Đối với tiêu chuẩn danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” được quy định tại khoản 2, Điều 27, Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 14/6/2005.

ĐĂNG NHẬP