Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đối với các đơn vị thuộc các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, lĩnh vực
Cơ quan thực hiệnNgành Nội vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThi đua – khen thưởng
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Kết quả thực hiệQuyết định khen thưởng
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

         - Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

         - Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013.

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

- Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ làm giấy biên nhận và trả kết quả cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định. Cán bộ phòng chuyên môn tham mưu Quyết định trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Phiếu trình của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Dự thảo Quyết định.

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị;

- Trích Biên bản của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị;

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 bộ kèm theo bản điện tử có chữ ký số gửi qua hộp thư gửi nhận Văn bản UBND tỉnh
Trình tự thực hiện

 - Cờ thi đua của UBND tỉnh được xét tặng cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các Khối thi đua của tỉnh; cho tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trên từng lĩnh vực trong phạm vi toàn tỉnh; cho tập thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, lập được nhiều thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh;

Việc lựa chọn tập thể tiêu biểu xuất sắc để tặng cờ thi đua của UBND tỉnh phải thông qua bình xét, đánh giá, so sánh theo khối thi đua, theo từng lĩnh vực.

- Tiêu chuẩn:

+ Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao, là tập thể thật sự tiêu biểu xuất sắc của tỉnh;

+ Có nhân tố mới, mô hình mới về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong phạm vi toàn tỉnh để các tập thể khác học tập; xây dựng nông thôn mới có nhiều đột phá, phát triển nhanh, bền vững.

+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, tích cực thực hành tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, không có cá nhân vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

(Điểm b, c, d, e, f, g, h, i, k, l Khoản 3, Điều 14, Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh)

- Cơ cấu và số lượng đề nghị “Cờ thi đua của UBND tỉnh”:

+ Đối với đơn vị hành chính cấp xã: các huyện Lộc Hà, Vũ Quang, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh mỗi đơn vị 01 cờ; các huyện còn lại, mỗi huyện 02 cờ;

+ Khối Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện trong toàn tỉnh: mỗi khối 01 cờ

+ Ngành Giáo dục - Đào tạo: Mầm non: không quá 03 cờ; Tiểu học: không quá 03 cờ; Trung học cơ sở: không quá  03 cờ; Trung học phổ thông: không quá 02 cờ;

+ Ngành Y tế: các đơn vị trực thuộc Sở y tế không quá 02 cờ; các đơn vị y tế trực thuộc UBND cấp huyện không quá 02 cờ;

+ Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: không quá 02 Cờ;

+ Các sở, ngành: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Lao động-Thương binh và xã hội, Khoa học và công nghệ, giao thông, xây dựng, Công thương và Tổng công ty khoáng sản và thương mại; các cơ quan, đơn vị khác có phòng, Ban, chi cục trực thuộc: lựa chọn và đề nghị 01 cờ cho đơn vị trực thuộc;

+ Phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc: không quá 02 cờ;

+ Phong trào Thi đua quyết thắng: không quá 02 cờ;

+ Phong trào bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển: 01 cờ

+ Các phòng, ban, trung tâm, đơn vị thuộc UBND cấp huyện và các Ban Đảng cấp huyện: mỗi huyện lựa chọn và đề nghị 01 cờ.

ĐĂNG NHẬP