Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”
Cơ quan thực hiệnNgành Nội vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThi đua – khen thưởng
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh.
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnBan Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
Kết quả thực hiệQuyết định khen thưởng
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

          - Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

          - Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013.

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013

- Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu.

- Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ làm giấy biên nhận và trả kết quả cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định, Cán bộ phòng chuyên môn tham mưu Quyết định trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Đến hẹn, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Phiếu trình của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Dự thảo Quyết định.

- Biên bản họp Hội đồng xét tặng “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 bộ kèm theo bản điện tử có chữ ký số gửi qua hộp thư gửi nhận Văn bản UBND tỉnh. bản chính
Trình tự thực hiện

* Khoản 1, Điều 6, Quy chế xét tặng Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều kiện tham gia xét tôn vinh “Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu” và “Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu”.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo việc làm thường xuyên cho 100% công nhân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

- Có doanh thu, lợi nhuận ổn định và phát triển, năm sau cao hơn năm trước từ 15% trở lên; thực hiện đúng nghĩa vụ đối với nhà nước và đối với người lao động; nộp thuế kịp thời, không nợ đọng thuế, kê khai thuế đúng quy định; tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trú sở phát động; tích cực hoạt động từ thiện và xây dựng, phát triển cộng đồng.

- Thực hiện đúng quy định ngành, nghề tại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào khi tham gia bình xét, tôn vinh.

* Điều 7, Quy chế xét tặng Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tiêu chí xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu”

- Doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước từ 20% trở lên;

- Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước từ 15% trở lên;

- Tỷ lệ nộp ngân sách/doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước từ 12% trở lên;

- Tỷ lệ giá trị tham gia các hoạt động xã hội từ thiện/lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước;

- Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp ổn định/ tăng so với năm trước;

- Thực hiện đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi cho người lao động;

- Thực hiện đúng về quy định bảo vệ môi trường;

- Xếp loại tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trở lên;

- Có tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh trở lên và đã ký kết thoả ước lao động tập thể.

- Có đề tài sáng kiến kỹ thuật hoặc ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh;

- Có trang bị các vật tư, thiết bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động và thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

ĐĂNG NHẬP