Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với thành tích thực hiện phong trào thi đua thường xuyên
Cơ quan thực hiệnNgành Nội vụ
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThi đua – khen thưởng
Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh
Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnBan Thi đua – Khen thưởng tỉnh
Kết quả thực hiệQuyết định khen thưởng
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

         - Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

         - Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013.

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

- Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 07/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ làm giấy biên nhận và trả kết quả cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý theo quy định. Cán bộ phòng chuyên môn tham mưu Quyết định trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 3. Đến hẹn, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ

- Phiếu trình của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

- Dự thảo Quyết định.

- Tờ trình kèm danh sách đề nghị của đơn vị trình khen.

- Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị trình khen.

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 bộ kèm theo bản điện tử có chữ ký số gửi qua hộp thư gửi nhận Văn bản UBND tỉnh
Trình tự thực hiện

* Khoản 1, 2, 7, 9, 10 Điều 22, Quy chế Thi đua –Khen thưởng tỉnh quy định cụ thể như sau:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động từ 01 năm trở lên;

+ Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh, bản thân và những người trong gia đình không vi phạm trật tự an toàn giao thông, tệ nạn ma túy, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; đối với công nhân, nông dân, người lao động, các mô hình, điển hình kinh tế, xã hội có nhiều thành tích có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động từ 01 năm trở lên;

+ Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc tỉnh;

+ 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể (Khoản 2, Điều 20, Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh)

 - Số lượng Bằng khen UBND tỉnh về thành tích công tác năm tặng cho tập thể đạt đủ tiêu chuẩn và không quá 15% số phòng, ban, đơn vị trực thuộc của đơn vị; tặng cho cá nhân không quá 10% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ, người lao động trực tiếp được xét đề nghị từ 35% trở lên.

Hàng năm Ban Thi đua - Khen thưởng hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm gửi các đơn vị trong khối thi đua, khen thưởng của tỉnh trước ngày 01 tháng 11.

 - Trong một năm đã khen về thành tích chuyên đề thì không xét khen về thành tích công tác năm cho cùng một đối tượng. Khen thưởng thành tích chuyên đề chủ yếu khen cho các đối tượng trực tiếp thực hiện nội dung chuyên đề, các đối tượng tham gia gián tiếp (lãnh đạo, chỉ đạo) thì thành tích tham gia chuyên đề xét chung vào thành tích hàng năm tại đơn vị công tác. Trường hợp một đối tượng tham gia nhiều chuyên đề, có thành tích xuất sắc, trong năm chỉ xét tặng bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh một lần (Khoản 9, Điều 20, Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh)

- Tập thể và cá nhân đã được tặng huân chương Lao động, hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì ít nhất phải sau 02 năm tính từ thời điểm có quyết định tặng Huân chương lao động hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mới đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích công tác năm ( Khoản 10, Điều 20, Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh).

* Điểm c, Khoản 2, Điều 3  Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh:

Trong một năm, một đối tượng đã trình xét tặng Bằng khen Thủ tướng hoặc Huân chương thì không đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

ĐĂNG NHẬP