Phê duyệt nội dung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA
Cơ quan thực hiệnNgành Kế hoạch và Đầu tư
Mức độMức độ 2
Lĩnh vựcThẩm định văn kiện chương trình dự án ODA
Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
Thời hạn giải quyết05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ðối tượng thực hiệnCá nhân và tổ chức
Kết quả thực hiệQuyết định phê duyệt
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

         - Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện điều ước quốc tế ngày 24/5/2005;

         - Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

         - Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ dự án chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh (số 19, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời gửi qua phần mềm quản lý HSCV của Văn phòng UBND tỉnh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, viết giấy biên nhận nếu hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, hướng dẫn tổ chức hoặc người đại diện bổ sung, hoàn chỉnh nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn tiến hành xử lý theo quy định, tham mưu văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp từ chối, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 - Bước 3: Đến ngày hẹn, Chủ dự án nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt văn kiện chương trình, dự án của chủ dự  án (bản chính).

- Dự thảo Quyết định phê duyệt.

- Văn bản thẩm định nội dung chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn ODA của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền (bản chính).

- Văn kiện chương trình, dự án (bản chính).

- Trường hợp chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại, chủ dự án gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ và các tài liệu khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (bản sao).

- Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện chương trình, dự án (bản sao).

- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo (bản sao).

Biểu mẫu
Số lượng hồ sơ01 (bộ)
Trình tự thực hiện

Không

ĐĂNG NHẬP