Công văn số 30/VP-CNTT ngày 21/01/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử và Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.
Đính kèm
ĐĂNG NHẬP