E_Mail văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Địa chỉ thư điện tử của Lãnh đạo, cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

TT

Họ và tên

Địa chỉ hộp thư

Ghi chú

I

UBND tỉnh Hà Tĩnh

ubhatinh@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

1

Đặng Quốc Khánh

dangquockhanh @hatinh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Đặng Quốc Vinh

dangquocvinh@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

3

Đặng Ngọc Sơn

dangngocson@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

4

Dương Tất Thắng

duongtatthang @hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

5

Lê Minh Đạo

leminhdao@hatinh.gov.vn

Chánh Văn phòng

6

Phạm Xuân Phú

phamxuanphu @hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

7

Nguyễn Thanh Điện

nguyenthanhdien@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

8

Nguyễn Duy Nghị

nguyenduynghi@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

9

Bùi Khắc Bằng

buikhacbang@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

10

Trần Nguyên Thọ

trannguyentho@hatinh.gov.vn

Phó phòng TH

11

Trần Ngọc Cảnh

tranngoccanh @hatinh.gov.vn

Phó Phòng TH

12

Nguyễn Trọng Chính

nguyentrongchinh @hatinh.gov.vn

Chuyên viênTH

13

Lê Văn Sơn

levanson@hatinh.gov.vn

PP NN&PTNT

14

Trần Mạnh Cường

tranmanhcuong@hatinh.gov.vn

PP NN&PTNT

15

Đặng Văn Ngọc

dangvanngoc@hatinh.gov.vn

Chuyên viên NN&PTNT

16

Trần Đình Cường

trandinhcuong@hatinh.gov.vn

TP Giao thông

17

Lê Đình Hải

ledinhhai@hatinh.gov.vn

PTP Giao thông

18

Đoàn Quang Toại

doanquangtoai@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng CT

19 Trần Quang Hưng tranquanghung @hatinh.gov.vn Phòng CT

20

Trần Công Thành

trancongthanh@hatinh.gov.vn

TP Nội chính

21

Lê Minh Sang

leminhsang@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng VX

22

Pham Ngọc Phượng

phamngocphuong@hatinh.gov.vn

Phó phòng VX

23

Nguyễn Minh Tuấn

nguyenminhtuan@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng DT

24

Nguyễn Mạnh Hà

nguyenmanhha@hatinh.gov.vn

CV phòng DT

25

Vi Thị Thanh

vithithanh@hatinh.gov.vn

CV phòng DT

26

Lê Nguyễn Nguyên Cao

lenguyencao@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng HCTC

27

Đặng Hữu Niêm

danghuuniem@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng QT

28

Lê Văn Hòa

levanhoa @hatinh.gov.vn

Phòng Nội chính

29

Lê Thị Thảo

lethithao@hatinh.gov.vn

Kế toán

30

Hồ Thị Giang

hothigiang@hatinh.gov.vn

Phó phòng QT

31

Tô Thái Hòa

tothaihoa @hatinh.gov.vn

Xây dựng

32

Tăng Văn Toàn

tangvantoan@hatinh.gov.vn

Xây dựng

33

Phan Đình Long

phandinhlong@hatinh.gov.vn

HCTC

II

Trung tâm CBTH

congbao@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

1

Dương Kim Nga

ngadk@hatinh.gov.vn

Giám đốc

2

Nguyễn Viết Tuấn

nguyenviettuan@hatinh.gov.vn

Phó giám đốc

3

Trần Danh Đông

trandanhdong @hatinh.gov.vn

PTP CNTT

4

Nguyễn Duy Nguyên

nguyenduynguyen@hatinh.gov.vn

PTP CNTT

5

Mai Thanh Bình

maithanhbinh@hatinh.gov.vn

PTP CB

6

Dương Thị Thủy

duongthithuy@hatinh.gov.vn

Chuyên viên CNTT

7

Nguyễn Thanh Thúy

nguyenthanhthuy@hatinh.gov.vn

Kế toán

Đính kèm
ĐĂNG NHẬP