Giấy mời : 214/GM-UBND
Ngày đăng: 23/06/2020 14:36
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 214/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo dự thảo Tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân tỉnh
Ngày ban hành 22/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP