Công điện, công văn : Quyết định số 24/QĐ-HĐQLQ
Ngày đăng: 14/02/2020 16:23
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 24/QĐ-HĐQLQ
Trích yếu Về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP