Công điện, công văn : Giấy mời số 222/GM-VP
Ngày đăng: 28/05/2020 15:54
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 222/GM-VP
Trích yếu Họp trao đổi về dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP