Công điện, công văn : Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019
Ngày đăng: 26/06/2019 16:29
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019
Trích yếu Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các Quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn hoạt động an toàn, có hiệu quả
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP