Công điện, công văn : Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh ngày 19 tháng 01 năm 2022
Ngày đăng: 21/01/2022 14:26
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh ngày 19 tháng 01 năm 2022
Trích yếu Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP