Văn bản văn phòng UBND

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
308/VPUB-TC Về việc kê khai phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
34/KH-VP Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; góp phần thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế Hoạch thực hiện nhiệm cụ công tác năm 2014 như sau:
57/VP-CNTT Về việc không đăng tải các văn bản có nội dung bí mật nhà nước lên các trang điện tử
35/KH-VP Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014
503/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách cuối năm và các nhiệm vụ sau kỳ họp HĐND tỉnh
30/VP-CNTT Về việc nâng cao hiệu quả Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử và Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.
282/QĐ-VPUB Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
206/QĐ-VPUB Ban hành Quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc (TD-office)

ĐĂNG NHẬP