Văn bản văn phòng UBND

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
493/BC-UBND Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (Báo cáo trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII)
Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh
60/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử
Chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh
Lịch trực tết Âm lịch 2020 Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh
08/LCT-UBND Chương trình công tác tháng 08 năm 2019 của UBND tỉnh
Lịch trực nghĩ Lễ 2/9 Trung tâm Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 08 năm 2018 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 07 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
7151/UBND-TH V/v phục vụ công tác thu, nộp ngân sách
Quyết đinh 226/QĐ-VPUB V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Quyết đinh 216/QĐ-VPUB V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết đinh 215/QĐ-VPUB V/v thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết đinh 214/QĐ-VPUB V/v ban hành Quy hoạt động của Hội đồng Sáng kiếp cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh
Công văn 68/CV-CNTT V/v thực hiện kết nối, gửi hồ sơ một cửa điện tử lên Văn phòng UBND tỉnh thông qua Webservices
Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016

ĐĂNG NHẬP