Văn bản văn phòng UBND

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Lịch trực tết Âm lịch 2020 Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh
Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh
08/LCT-UBND Chương trình công tác tháng 08 năm 2019 của UBND tỉnh
Lịch trực nghĩ Lễ 2/9 Trung tâm Công báo - Tin học
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 08 năm 2018 Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh
Lịch công tác tháng 07 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
7151/UBND-TH V/v phục vụ công tác thu, nộp ngân sách
Quyết đinh 226/QĐ-VPUB V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Quyết đinh 216/QĐ-VPUB V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết đinh 215/QĐ-VPUB V/v thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết đinh 214/QĐ-VPUB V/v ban hành Quy hoạt động của Hội đồng Sáng kiếp cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh
Công văn 68/CV-CNTT V/v thực hiện kết nối, gửi hồ sơ một cửa điện tử lên Văn phòng UBND tỉnh thông qua Webservices
Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016
04/UBND-LCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2016
Quyết định 79/2014 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Thông báo 08/TB-VPUB V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
309/HD-VPUB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác Thi đua - Khen thưởng

ĐĂNG NHẬP