Văn bản văn phòng UBND

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Lịch công tác tháng 07 Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh
7151/UBND-TH V/v phục vụ công tác thu, nộp ngân sách
Quyết đinh 226/QĐ-VPUB V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Quyết đinh 216/QĐ-VPUB V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết đinh 215/QĐ-VPUB V/v thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Quyết đinh 214/QĐ-VPUB V/v ban hành Quy hoạt động của Hội đồng Sáng kiếp cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Công văn 68/CV-CNTT V/v thực hiện kết nối, gửi hồ sơ một cửa điện tử lên Văn phòng UBND tỉnh thông qua Webservices
Lịch trực Trung tâm Công báo - Tin học tháng 04 năm 2016
04/UBND-LCT Chương trình công tác tháng 04 năm 2016
Quyết định 79/2014 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Thông báo 08/TB-VPUB V/v phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
309/HD-VPUB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác Thi đua - Khen thưởng
308/VPUB-TC Về việc kê khai phiếu thông tin cán bộ, công chức, viên chức và cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh
34/KH-VP Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014 Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu của Tỉnh ủy, HĐND và nhiệm vụ của UBND tỉnh giao; góp phần thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế Hoạch thực hiện nhiệm cụ công tác năm 2014 như sau:
57/VP-CNTT Về việc không đăng tải các văn bản có nội dung bí mật nhà nước lên các trang điện tử
35/KH-VP Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014
503/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách cuối năm và các nhiệm vụ sau kỳ họp HĐND tỉnh
30/VP-CNTT Về việc nâng cao hiệu quả Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử và Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.
282/QĐ-VPUB Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
206/QĐ-VPUB Ban hành Quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc (TD-office)

ĐĂNG NHẬP