Tổ chức-cán bộ

11:00 07/11/2017

Về việc phân công nhiệm vụ cho Công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

10:58 07/11/2017

Về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức

10:40 07/11/2017

Tổ chức tập huấn triển khai Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và phụ trách công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2016

ĐĂNG NHẬP