Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"; 10 năm hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
2 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
4 Dự Hội thảo về Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
5 Tham dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính
6 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
7 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và PTNT
8 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
9 Dự Hội nghị Trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác tư pháp năm 2018
10 Họp nghe xử lý một số vụ việc tồn đọng về đất đai
11 Họp thống nhất xử lý một số nội dung về khoáng sản
12 Họp nghe báo cáo dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển Báo chí
13
14 Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP
15 Họp nghe báo cáo kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030
16 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết năm 2017 và triển khai công tác trọng tâm năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
17 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
18 Ban Chấp hành Tỉnh ủy
19 Ban Chấp hành Tỉnh uỷ các tài liệu về các Đề án
20 Họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đánh giá công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ thời gian tới

ĐĂNG NHẬP