Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
2 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
3 Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp
4 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu
5 Đón và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Trung ương
6 Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
7 Hội nghị trực tuyến Chỉ đạo bổ cứu sản xuất, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng,vật nuôi
8 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
9
10 Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
11 Làm việc đánh giá, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án Sở hữu trí tuệ và đề án phát triển thị trường, doanh nghiệp khoa học công nghệ
12 Họp Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Sơ kết công tác Quý I,triển khai nhiệm vụ thời gian tới
13 Làm việc với Sở Công Thương về tổ chức bộ máy và phát triển ngành công thương năm 2018 và Đề án Phát triển công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
14 Họp thống nhất xử lý một số vướng mắc liên quan đến xác định giá đất cụ thể, xác định tài sản trên đất
15 Họp thống nhất xử lý một số vướng mắc liên quan đến xác định giá đất cụ thể, xác định tài sản trên đất
16 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
17 Làm việc nghe Dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá hoạt động của hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh
18 Họp Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
19 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
20 Hội thảo khoa học về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo

ĐĂNG NHẬP