Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
2 Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020
3 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của thủ tướng Chính phủ
4 Họp trực tuyến Bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
5 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019
6 Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về kinh tế tập thể
7 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
8 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
9 Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong y tế"
10 Đón, tiếp và làm việc Đoàn cán bộ tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào
11 Tham dự Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”
12 Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
13 Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018 - 2019triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
14 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến theo giấy mời 281/GM-UBND "triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế"
15 Hội nghị Trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành giáo dục
16 Tài liêu Hội nghị trực tuyến theo Công điện 827/CĐ-VPCP Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương
17 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
18 Tài liệu theo giấy mời số 232/GM-UBND Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ
19 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
20 Tài liệu phục vụ kỳ họp theo giấy mời 766-MH/TU Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

ĐĂNG NHẬP