Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy III năm 2018
2 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang
3 V/v Họp nghe phương án tham mưu chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định về công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980
4 Họp xử lý các nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn Kỳ Anh và chủ trương xuất khẩu sản phẩm đá xây dựng
5 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
6
7 Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Đề án Phát triển giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo
8 Họp nghe Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
9 Họp nghe Dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
10 Họp nghe Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp
11 Họp nghe Báo cáo kết quả chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
12 Họp Ban chỉ đạo NTM tỉnh
13 Họp nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang
14 Họp nghe nội dung Đề án tổ chức bộ máy ngành Y tế và công tác triển khai lập hồ sơ điện tử chăm sóc sức khỏe Nhân dân
15 Họp thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
16 Họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đo thị loại II, thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III
17 Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp
18 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
19 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
20 Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp

ĐĂNG NHẬP