Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe Dự thảo Đề án và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
2 Họp nghe Dự thảo Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
3 Họp nghe Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp
4 Họp nghe Báo cáo kết quả chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
5 Họp Ban chỉ đạo NTM tỉnh
6 Họp nghe và cho ý kiến dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang
7 Họp nghe nội dung Đề án tổ chức bộ máy ngành Y tế và công tác triển khai lập hồ sơ điện tử chăm sóc sức khỏe Nhân dân
8 Họp thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
9 Họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đo thị loại II, thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III
10 Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp
11 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
12 Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
13 Họp nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo Chính sách khuyến khích phát triển Lâm nghiệp
14 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu
15 Đón và làm việc với Đoàn công tác liên ngành Trung ương
16 Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
17 Hội nghị trực tuyến Chỉ đạo bổ cứu sản xuất, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng,vật nuôi
18 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
19
20 Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

ĐĂNG NHẬP