Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và Năm An toàn giao thông 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ trong tâm giai đoạn 2021 – 2025 và Năm An toàn giao thông 2021
2 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS
3 Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 Triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2021
4 Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
5 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII
6 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khoá XVII
7 Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030”
8 Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành giáo dục năm 2020
9 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
10 Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức theo giấy mời số 414/GM-UBND
11 Tài liệu phục vụ họp theo giất mời 409 /GM-UBND Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
12 Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
13 Tài liệu theo giấy mời 372/GM-UBND Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hà Tĩnh”
14 Tài liệu theo giấy mời 364/GM-UBND Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
15 Về việc Góp ý Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16
17
18 Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
19 Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc gia cầm
20 Nghe báo cáo kết quả lập chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo QL8C đoạn Thiên Cầm - QL1 và đoạn từ QL8 đến đường Hồ Chí Minh

ĐĂNG NHẬP