Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
2 Hội nghị Trực tuyến Bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
3 Họp nghe phương án vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ OSB, OKAL của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
4 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tháng 5/2019, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
5 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
6 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
7 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
8
9 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
10 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/500
11 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000
12 Hội nghị Trực tuyến triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
13 Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
14 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2019
15 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019
16 Họp nghe Dự thảo Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17 Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
18 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ 389 Quốc gia
19 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019
20 Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019"

ĐĂNG NHẬP