Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
2 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
3 V/v giao phối hợp và tổ chức làm việc với đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
5 Hội nghị trực tuyến Về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
6 Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
7 Dự Hội nghị trực tuyến và Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
8 Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2018
9 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
10
11 Họp nghe báo cáo quy hoạch các điểm tập kết cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
12 Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
13 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000
14 Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
15 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy III năm 2018
16 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang
17 V/v Họp nghe phương án tham mưu chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định về công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980
18 Họp xử lý các nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn Kỳ Anh và chủ trương xuất khẩu sản phẩm đá xây dựng
19 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
20

ĐĂNG NHẬP