Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe báo cáo dự thảo Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Bộ Tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố, thị xã đạt tiêu chuẩn các nội dung về nông thôn mới
2 Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế
3 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh phiên thường kỳ tháng 6 năm 2016
4 Họp lấy ý kiến về phương án chuẩn bị đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh
5 Dự Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 Họp nghe báo cáo Quy hoạch phân khu Thị trấn Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000
7 Tài liệu cuộc họp theo giấy mời số 195/GM-UBND ngày 09/6/2016 và Thông báo số 201/GM-UBND ngày 13/6/2016
8 Tài liệu phục cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
9 Tài liệu phục cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
10 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
11 Hội nghị trực tuyến quán triệt về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính
12 Tài liệu gửi theo Giấy mời số 174/GM-UBND Họp nghe báo cáo Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II(Giấy mời này thay thế Giấy mời 172/GM-UBND)
13 Tài liệu họp kèm theo giấy mời 175/ GM-UBND về đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (Trực tuyến toàn quốc)
14 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 167/GM-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 5 năm 2016
15 Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
16 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 161/GM-UBND ngày 25/5/2016 Tham dự Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 do Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGFS) tài trợ
17 Dự họp nghe báo cáo Dự thảo Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
18 Tài liệu phục cuộc họp theo Giấy mời số 117/MH/TU ngày 14/5/2016 của Tỉnh ủy
19 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 138/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016
20 Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

ĐĂNG NHẬP